Aynur by SESEM Mərkəzi
 
 
   

Limfodrenaj (LPG)

  • İstənilənantisellilütproqramı limfodrenajdanbaşlayır. Limfodrenajartıqmayenin, dahadoğrusu, hüceyrələrarasındatoplaşmağameylliolanvə bununladamüxtəlifpatologiyalaragətirib çıxaranartıqmayeninorqanizmdən çıxarılmasıdır. İnsanorqanizminin 80 fazinimayetəşkiledir. Mayehüceyrələrintərkibində olmaqlayanaşı, onlarınarasındadaolur. Hüceyrələrsankihüceyrələrarası mayedə üzür. Bununhesabınadaorqanizmqidalı maddələrdənfaydalanır. Hüceyrələrinqidalanması qanvasitəsilə aparılırsa, şlakların çıxarılmasındaəsasrolulimfasistemioynayır. Yaş ötdükcə, qandamarlarınıntonusununvə insanınəzələ aktivliyininaşağı düşməsiilə əlaqədarolaraqlimfakapilyarlarladahalənghərəkətetməyə başlayır. Busəbəbdəndə limfaaxını zəifləyir. Yaşlanmavə passivhəyattərzilimfadövranınınzəifləməsinə səbəbolur. Prosedurdanəvvəlsuvə ya şirinolmayan şirələriçməklazımdırki, toksinlərorqanizmdənmaksimaldərəcədə çıxarılsın. Limfodrenajvə yapressoterapiyamayeninorqanizmdə bərabər şəkildə yayılması və yaartıqmayenin çıxarılmasını təminedir.

“Ağırayaqlar” sindromumüalicə olunur, əsəbsisteminə sakitləşdiricitəsirgöstərir. Limfodrenajınmüsbəttəsiridərhalsezilir, dəyişikliyiaylarlagözləməklazımgəlmir. Artıqbirinciprosedurdansonraxoş biristilik, ayaqlardayüngüllük, gümrahlıqhissolunur, əhval- ruhiyyə yüksəlir, artıq çəkiazalır. İkinci, üçüncü seansdansonra şişkinlikitir, dərinin “portağal qabaqlı” hissələrihamarlaşır, dərininrəngidüzəlir, onunsəthində əvvəllərgörünənkiçikdamarlaryoxolur.